ഓഡിയോ, കൺട്രോൾ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കേബിൾ (മൾട്ടി കോർ, സ്‌ക്രീൻ ചെയ്‌തത്)