പ്രൊഫൈബസ് ഡിപി കേബിൾ

  • സീമെൻസ് PROFIBUS DP കേബിൾ 1x2x22AWG

    സീമെൻസ് PROFIBUS DP കേബിൾ 1x2x22AWG

    പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളും വിതരണം ചെയ്ത പെരിഫറലുകളും തമ്മിലുള്ള സമയ-നിർണ്ണായക ആശയവിനിമയം നൽകുന്നതിന്.ഈ കേബിളിനെ സാധാരണയായി സീമെൻസ് പ്രൊഫൈബസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

    പ്രോസസ്സിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഓട്ടോമേഷനിലും PROFIBUS ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് പെരിഫറൽസ് (DP) കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.