കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ & മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേബിൾ