അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗീകരണ റിപ്പോർട്ട്

  • പൂച്ചയ്ക്കുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • Cat6-നുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • H05VV-F 5X4-1 നായുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • H05VV-F 5X4-6-നുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • RG 6-1-നുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • RG 6-6-നുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • RG59+2X18AWG-1 നായുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • RG59+2X18AWG-6 നായുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • RG59-1 നുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്
  • RG59-6 നായുള്ള CPR ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്